برای نشان دادن مسیر به سمت نقطه مورد نظر روی ((نشان)) کلیک کنید.
نام محل:
جایگاه سوخت جانباز - رحمانی مقدم
آدرس:
خیابان بهبودی,چهارراه منتظری