برای نشان دادن مسیر به سمت نقطه مورد نظر روی ((نشان)) کلیک کنید.
نام محل:
جایگاه CNG پاسارگاد
آدرس:
بلوارسیدمرتضی,کیلومتر ۱/۵