پیش بینی آب و هوای منطقه ترشیز

بردسکن :

روز:امروز   آرام

درجه:۸ سیسیوس

کمترین دما:۴ درجه

بیشترین دما:۱۴ درجه

روز:فردا  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۶ درجه

بیشترین دما:۱۶ درجه

روز:دوشنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۶ درجه

بیشترین دما:۱۱ درجه

روز:سه شنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۴ درجه

بیشترین دما:۱۰ درجه

روز:چهارشنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۳ درجه

بیشترین دما:۱۰ درجه

روز:پنج شنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۳ درجه

بیشترین دما:۱۰ درجه

روز:آدینه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۰ درجه

بیشترین دما:۷ درجه