پیش بینی آب و هوای منطقه ترشیز

بردسکن :

روز:امروز   آرام

درجه:۲۲ سیسیوس

کمترین دما:۲۳ درجه

بیشترین دما:۳۴ درجه

روز:فردا  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۲۴ درجه

بیشترین دما:۳۵ درجه

روز:آدینه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۲۳ درجه

بیشترین دما:۳۷ درجه

روز:شنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۲۴ درجه

بیشترین دما:۳۶ درجه

روز:یک شنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۲۴ درجه

بیشترین دما:۳۵ درجه

روز:دوشنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۲۵ درجه

بیشترین دما:۳۸ درجه

روز:سه شنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۲۶ درجه

بیشترین دما:۳۹ درجه