پیش بینی آب و هوای منطقه ترشیز

بردسکن :

روز:امروز   آرام

درجه:-۲ سیسیوس

کمترین دما:-۵ درجه

بیشترین دما:۳ درجه

روز:فردا  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۰ درجه

بیشترین دما:۵ درجه

روز:دوشنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:-۴ درجه

بیشترین دما:۷ درجه

روز:سه شنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۱ درجه

بیشترین دما:۹ درجه

روز:چهارشنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:-۲ درجه

بیشترین دما:۱۲ درجه

روز:پنج شنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۲ درجه

بیشترین دما:۱۱ درجه

روز:آدینه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۵ درجه

بیشترین دما:۱۵ درجه