پیش بینی آب و هوای منطقه ترشیز

بردسکن :

روز:امروز   آرام

درجه:۶ سیسیوس

کمترین دما:۶ درجه

بیشترین دما:۱۰ درجه

روز:فردا  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۶ درجه

بیشترین دما:۱۰ درجه

روز:شنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۶ درجه

بیشترین دما:۱۷ درجه

روز:یک شنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۱۰ درجه

بیشترین دما:۱۶ درجه

روز:دوشنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۱۰ درجه

بیشترین دما:۱۸ درجه

روز:سه شنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۹ درجه

بیشترین دما:۱۵ درجه

روز:چهارشنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۵ درجه

بیشترین دما:۱۴ درجه