پیش بینی آب و هوای منطقه ترشیز

خلیل آباد :

روز:امروز   آرام

درجه:۷ سیسیوس

کمترین دما:۲ درجه

بیشترین دما:۱۱ درجه

روز:فردا  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۴ درجه

بیشترین دما:۱۳ درجه

روز:دوشنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۴ درجه

بیشترین دما:۱۱ درجه

روز:سه شنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۳ درجه

بیشترین دما:۹ درجه

روز:چهارشنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۱ درجه

بیشترین دما:۷ درجه

روز:پنج شنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۰ درجه

بیشترین دما:۸ درجه

روز:آدینه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:-۲ درجه

بیشترین دما:۸ درجه