پیش بینی آب و هوای منطقه ترشیز

خلیل آباد :

روز:امروز   آرام

درجه:۲۰ سیسیوس

کمترین دما:۲۰ درجه

بیشترین دما:۳۳ درجه

روز:فردا  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۲۱ درجه

بیشترین دما:۳۰ درجه

روز:آدینه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۱۹ درجه

بیشترین دما:۳۰ درجه

روز:شنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۱۹ درجه

بیشترین دما:۳۱ درجه

روز:یک شنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۱۸ درجه

بیشترین دما:۳۴ درجه

روز:دوشنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۲۱ درجه

بیشترین دما:۳۷ درجه

روز:سه شنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۲۴ درجه

بیشترین دما:۳۷ درجه