پیش بینی آب و هوای منطقه ترشیز

خلیل آباد :

روز:امروز   آرام

درجه:۱۳ سیسیوس

کمترین دما:۱۱ درجه

بیشترین دما:۲۴ درجه

روز:فردا  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۱۳ درجه

بیشترین دما:۲۳ درجه

روز:آدینه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۱۱ درجه

بیشترین دما:۲۳ درجه

روز:شنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۱۴ درجه

بیشترین دما:۲۴ درجه

روز:یک شنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۱۵ درجه

بیشترین دما:۲۴ درجه

روز:دوشنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۱۳ درجه

بیشترین دما:۲۲ درجه

روز:سه شنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۱۳ درجه

بیشترین دما:۱۸ درجه