پیش بینی آب و هوای منطقه ترشیز

خلیل آباد :

روز:امروز   آرام

درجه:-۴ سیسیوس

کمترین دما:-۶ درجه

بیشترین دما:۱ درجه

روز:فردا  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:-۶ درجه

بیشترین دما:۴ درجه

روز:دوشنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:-۲ درجه

بیشترین دما:۶ درجه

روز:سه شنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:-۲ درجه

بیشترین دما:۷ درجه

روز:چهارشنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۰ درجه

بیشترین دما:۸ درجه

روز:پنج شنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:-۳ درجه

بیشترین دما:۱۲ درجه

روز:آدینه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۰ درجه

بیشترین دما:۱۵ درجه