پیش بینی آب و هوای منطقه ترشیز

خلیل آباد :

روز:امروز   آرام

درجه:۰ سیسیوس

کمترین دما:-۲۵ درجه

بیشترین دما:۹ درجه

روز:فردا  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:-۲ درجه

بیشترین دما:۹ درجه

روز:شنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:-۱ درجه

بیشترین دما:۱۲ درجه

روز:یک شنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۲ درجه

بیشترین دما:۶ درجه

روز:دوشنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۰ درجه

بیشترین دما:۷ درجه

روز:سه شنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:-۲ درجه

بیشترین دما:۱۰ درجه

روز:چهارشنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:-۱ درجه

بیشترین دما:۱۱ درجه