پیش بینی آب و هوای منطقه ترشیز

کاشمر :

روز:امروز   باد ملایم

درجه:۱۳ سیسیوس

کمترین دما:۶ درجه

بیشترین دما:۱۵ درجه

روز:فردا  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۸ درجه

بیشترین دما:۱۶ درجه

روز:دوشنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۵ درجه

بیشترین دما:۱۰ درجه

روز:سه شنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۳ درجه

بیشترین دما:۱۱ درجه

روز:چهارشنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۵ درجه

بیشترین دما:۱۰ درجه

روز:پنج شنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۲ درجه

بیشترین دما:۸ درجه

روز:آدینه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۱ درجه

بیشترین دما:۷ درجه