پیش بینی آب و هوای منطقه ترشیز

کاشمر :

روز:امروز   آرام

درجه:-۳ سیسیوس

کمترین دما:-۲۷ درجه

بیشترین دما:۳ درجه

روز:فردا  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۱ درجه

بیشترین دما:۶ درجه

روز:دوشنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:-۲ درجه

بیشترین دما:۶ درجه

روز:سه شنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۱ درجه

بیشترین دما:۸ درجه

روز:چهارشنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۱ درجه

بیشترین دما:۹ درجه

روز:پنج شنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۴ درجه

بیشترین دما:۱۱ درجه

روز:آدینه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۴ درجه

بیشترین دما:۱۴ درجه