پیش بینی آب و هوای منطقه ترشیز

کاشمر :

روز:امروز   آرام

درجه:۱ سیسیوس

کمترین دما:۰ درجه

بیشترین دما:۷ درجه

روز:فردا  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۰ درجه

بیشترین دما:۸ درجه

روز:شنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۱ درجه

بیشترین دما:۱۱ درجه

روز:یک شنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۰ درجه

بیشترین دما:۸ درجه

روز:دوشنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۰ درجه

بیشترین دما:۷ درجه

روز:سه شنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:-۱ درجه

بیشترین دما:۸ درجه

روز:چهارشنبه  

درجه: سیسیوس

کمترین دما:۱ درجه

بیشترین دما:۱۱ درجه